מדריך היערכות במסים

1.24.4 פס"ד אמות השקעה נ' פקיד שומה למפעלים גדולים

ביום 25 ביוני 2017 ניתן בבית המשפט המחוזי פס"ד אמות השקעה נ' פשמ"ג. למערערת חברת בת בקנדה הפועלת בתחום נדל"ן מניב. חברת הבת רכשה נכס בקנדה, הפיקה דמי שכירות ומכרה את הנכס ברווח בשנת 2007. בגין הרווח שילמה חברת הבת מס קנדי. מתוך הרווח חילקה חברת הבת בשנת 2008 דיבידנד למערערת. מסכום הדיבידנד נוכה מס קנדי במקור. באותה שנה הצהירה המערערת על הפסד עסקי שוטף בישראל שאף הוסכם על פקיד השומה. המערערת בחרה להתמסות על הדיבידנד שחולק לה במסלול מיסוי עקיף בהתאם לסעיף 126(ג) ללא צורך בקיזוז ההפסד העסקי השוטף שנוצר לה. המשיב טען כי יש לקזז תחילה את ההפסד העסקי השוטף בישראל מהכנסות הדיבידנד מחו"ל ולאחר מכן להפעיל את מסלול הזיכוי העקיף. יש לציין כי בכל מקרה לא נוצרת חבות במס בישראל בגין הכנסת הדיבידנד אבל לשיטת המערערת ההפסד העסקי יועבר לשנה הבאה ולשיטת המשיב ההפסד העסקי נוצל. בית המשפט המחוזי קבע כי לנישום למעשה לא ניתנה הסמכות בפקודת מס הכנסה לנהל את הפסדיו או את עיתוי הקיזוז ועליו לפעול על פי הוראות פקודת מס הכנסה שלפיהן יש לקזז תחילה את ההפסד העסקי.