מדריך היערכות במסים

1.24.3 פס"ד חברת זאב שטיינר נ' פקיד שומה באר שבע

ביום 3 בינואר 2017 ניתן בבית המשפט המחוזי פס"ד חברת זאב שטיינר רואי חשבון נ' פקיד שומה באר שבע. מדובר בחברה שהיה לה עסק של מתפרה ובעלת הפסדים צבורים מאותו עסק אשר הפסיק לפעול בשנת 2008. זאב שטיינר (להלן: "בן הזוג") החזיק בעבר ב-51%  ממניות החברה ולאחר מספר שנים החברה רכשה ברכישה עצמית את יתרת המניות כך שבן הזוג החזיק במלוא הזכויות החברה. בשנת 2008 בן הזוג העביר את המניות לבת זוגתו. בשנת 2009 העבירה בת הזוג את מלוא המניות לבן זוגה בפטור ממס בהעברה בין קרובים. בן הזוג העביר לחברה את זכותו בשותפות רואי חשבון "שטיינר חילי ושות' וכמו כן השכיר לחברה את המוניטין שצבר בשותפות. בן הזוג (המערער) ביקש לקזז במסגרת החברה את רווחי השותפות שעלו לחברה כנגד הפסדי החברה שנצברו מעסק המתפרה. פקיד השומה טען כי מדובר ברצף של עסקאות מלאכותיות. בית המשפט המחוזי קבע כי לא קיים טעם כלכלי או עסקי לרצף הפעולות ולכן יש לקבל את עמדת פקיד השומה, וקבע כי העברת המניות תהא עסקה חייבת. כמו כן, בהתאם לפס"ד בן ארי, לכאורה יש להתיר את הפסדי החברה שמומנו על ידי בעל המניות על פי חלקו, גם אם תחום פעילות החברה השתנה. אך מאחר ולדעת בית המשפט המונח "האדם" בסעיף 28(א) אינו כולל את בת זוגו של האדם אין להתיר את הפסדי העבר. לעניין העברת הזכות בשותפות והשכרת המוניטין לחברה, נקבע כי מדובר במכירת זכויותיו של המערער בשותפות לחברה.