מדריך היערכות במסים

1.24.18 הכנסה מדיבידנד שהתקבלה מ"עוסק" לפי חוק מע"מ, תיכלל בחישוב מס ריווח אצל מוסד כספי – ע"מ 1497-08-14 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים

הסוגיה הנ"ל נידונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב בפני השופט מ' אלטוביה, בע"מ 1497-08-14 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים. במסגרת פסק דין זה, בשנת 2010 קיבל המערער, דיבידנדים בסכום כולל של כ-108 מיליון ש"ח מחברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ ("כאל"), המסוּוגת כעוסק לפי חוק מע"מ.

המערער, שהינו "מוסד כספי" כמשמעותו בחוק מע"מ, לא כלל את הדיבידנדים האמורים בחישוב מס הרווח המוטל עליו כמוסד כספי מכוח הוראות סעיף 4(ב) לחוק מע"מ.

המשיב (פשמ"ג) דחה את דיווחי המערער וקבע, כי עליו לכלול את הדיבידנד בחישוב מס הרווח.

בית המשפט קבע כי הדיבידנדים שקיבל המערער הינם בבחינת "הכנסה מדיבידנד…שלגביה ניתן פטור ממס הכנסה לפי כל דין", בהתאם להגדרת "ריווח" שבסעיף 1 לחוק מע"מ ובהתאמה לאותו בסיס חקיקתי הקבוע בסעיף 126(ב) לפקודת מס הכנסה.

בהתאם, קבע בית המשפט, כי הדיבידנדים שחולקו למערער על-ידי כאל באים בגדר הכנסה מדיבידנד שלגביה ניתן פטור ממס הכנסה לכן יש להוסיפה ל"ריווח" החייב במס של המערער. שופט אלטוביה הוסיף ונדרש לטענת המערער לפיה גם אם ייקבע כי חלוקת דיבידנד מעוסק למוסד כספי חייבת במס רווח, יש לראות בחלוקת הדיבידנד במקרה זה כחלוקה ממוסד כספי למוסד כספי הפטורה ממס רווח בהתאם לאפשרות השנייה בהגדרת "ריווח" (כאשר לגישתו של המערער מקור הדיבידנדים הינו בשני גופים (שאינם כאל) המוגדרים לטענתו כמוסדות כספיים). השופט אלטוביה דחה טענה זו מאחר והמונח "ריווח" אינו כולל את המילים "במישרין או בעקיפין" וכן הדיבידנדים התקבלו בפועל מכאל, שהינה עוסק לצרכי מע"מ.

לבסוף, התייחס השופט אלטוביה לטענת המערער לפיה חיובו במס רווח יביא לכפל מס, שכן הדיבידנד מקורו בגופים (שאינם כאל) שכבר שילמו מס רווח בגין רווחיהם וחלוקת הדיבידנדים מכאל נעשתה על-בסיס רווחי אקוויטי שרשמה כאל בשל החזקותיה בגופים אלו. השופט אלטוביה קבע, כי על-פי עיקרון האישיות הנפרדת אין לייחס את תשלום מס הרווח ששילמו גופים אלו למערער המחזיק בחלק מהם בשרשור, ועל-כן ספק אם יש ממש בטענת המערער. לא כל שכן, אילו ראה המחוקק לנגד עיניו מצב של כפל מס המצדיק התערבות חקיקתית בנושא, היה עושה כן בעצמו.

הערעור נדחה.