מדריך היערכות במסים

1.24.14 פסק דין רוזבאד  – דחיית טענת פ"ש להתקיימות של חנ"ז (פעילות עסקית בנדל"ן)

ניתן באוגוסט 2017, נדונה שאלת סיווג הכנסה ממכירת מניות ונדל"ן לעניין הגדרת "חברה נשלטת זרה". בית-המשפט המחוזי, מפי כב' השופט מ' אלטוביה, קבע כי הנתונים והעדויות שהובאו לפתחו של בית המשפט מלמדים על פעילות ההשקעה בנכסי נדל"ן בחוץ לארץ בהיקף כספי רב אשר בין היתר כללה פעולות איתור של נכסי מקרקרעין, רכישת הנכסים במימון חלקי של רוזבאד, אחזקת הנכסים, השבחתם ומכירתם, פעילות אשר עוברת את הסף ההוני ומצביעה על פעילות עסקית.  על אף שבאופן פורמאלי הוחזקו נכסי הנדל"ן שנמכרו על ידי החברות הלוקסמבורגיות, בפועל המהות הכלכלית היא כי מדובר במיזם עסקי אחד. התייחסות פרטנית לפעילות של כל אחת מהחברות המוחזקות אינה משקפת נכונה את הפעילות הכלכלית המהותית של המערערות. על כן, אף אם בראיה של כל אחת מהחברות האמורות מתקיימים אינדקציות להכנסה הונית, באופן פורמאלי יש להעדיף את הראיה הרחבה ויש לראות את ההכנסה מעסקת המכירה כהנסה מעסק המהווה מיזם כלכלי אחד ומכאן שאין להחיל על הרווחים מעסקת המכירה את הוראות סעיף 75ב(ב) לפקודת מס הכנסה.