מדריך היערכות במסים

1.23.4 מנגנוני שימור ומגבלות על מייסדים ועובדי מפתח" – חוזר מס הכנסה 5/2017

ביום 12 ליוני 2017, פרסמה רשות המסים חוזר אשר מסדיר את היבטי המס החלים במקרה של החלת מנגנונים המשמשים לחיזוק הקשר בין המייסדים/עובדי מפתח של חברות הזנק, לחברות, ו/או למשקיעים. על מנת להבטיח שאותם מייסדים/עובדי מפתח ימשיכו לעבודבחברה ולפעול למען קידומה. החוזר מפרט, בין היתר, מהם אותם מנגנונים ואת התוצאות המס בעקבות ישומם כדלהלן:

 1. מנגנון Reverse Vesting מנגנון אשר מטיל מגבלות על מניות המייסדים/עובדי מפתח במשך תקופה מסוימת אשר יוסרו בהדרגתיות או בפעימה אחת.

ככלל, המנגנון לא ישנה את סייג ההכנסה שמקורה בגין המניות וזו תוותר כהכנסת רווח הון (ולא הכנסה פרותית), בין היתר נקבע בכפוף לעמידה בתנאיםהמפורטים בחוזר בניהם:

 • המגנון נקבע במסמכי היסוד של החברה או בעקבות השקעה מהותית (לפחות 5% מהון המניות המונפק של החברה).
 • במקרה בו יופעל המנגנון, נקבע כי רק החברה או בעלי המניות האחרים יוכלו לרכוש את המניות, במגבלות המחיר שנקבע (ללא תמורה/בע.נ. או לפי עלות המניות).
 • מדובר במניות רגילות ובעלות זכיות זהות לשאר המניות.
 • במידה והמניות היו נמכרות טרם קביעת המנגנון היה הרווח ממכירתן מסווג כרווח הון.
 • יודגש כי החוזר לא בוחן את תוצאות המס על בעלי המניות האחרים כתוצאה מיישום המנגנון.
 1. מנגנון הHoldback- בהתאם למנגנון ה Holdback -התמורה, כולה או חלקה, המשולמת בגין מכירת מניות המייסדים/עובדי המפתח, (בין במזומן ובין במניות של החברה הרוכשת) או חברה קשורה לה, מופקדת בנאמנות או מוחזקת בידי החברת הרוכשת, למשך תקופה מסוימת .

ככלל החוזר מדגיש כי תמורה ב- Holdbackהמשתלמת למייסדים/עובדי מפתח עד למחיר המניה, כפי שנקבע בעסקת הרכישה, תתחייב במס רווח הון (במידה ומדובר במניות שאילו היו נמכרות בטרם קביעת המנגנון היה הרווח ממכירתן מסווג כרווח הון), בהתקיים התנאים הבאים:

 • המניות הן מניות רגילות ושוות זכיות לשאר המניות.
 • המניות הוחזקו לפחות 12 חודשים עובר לעסקה.
 • המניות נמכרות במסגרת עיסקת מכירה של כלל המניות בחברה.
 • מנגנון ה- Holdbackמוגבל רק ל- 50% מהזכיות המוזקות בידי המייסדים/אנשי מפתח.
 • התמורה בHoldback- אינה תגמול נוסף, אלא חלק מהתמורה בגין המניות ונגזרת משווי החברה בעסקה כפי שנקבע בין הצדדים.
 • המחיר זהה למחיר ששולם לשאר בעלי המניות הרגילות המייסדים/אנשי מפתח חתומים על הסכם עבודה חדש או ממשיכים במסגרת הסכם העסקה הקודם ויקבלו שכר ראוי (שלא יפחת משכרם בטרם לעסקה).
 • החברה הרוכשת תתיחס בדיווח המס שלה לתשלום כתשלום בגין מניות ולא כתשלום שכר לעובדיה, ולא תתבע הוצאות בישראל בגין תשלום כאמור.

יצויין כי המייסדים/אנשי המפתח ידרשו לדווח ולשלם מקדמת מס בגין מכירת מניותיהם במידה והתמורה במזומן ובמידה והתמורה במניות יחול מס רווח הון או ניתן לדחות את אירוע המס, לפי העניין.

במידה ולא תתקבל התמורה, כולה או חלקה, יוכלו להגיש דוח מתוקן ולקבל החזר של המס ששולם (לרבות ריבית והצמדה). יודגש כי תשלום למייסדים/אנשי מפתח מעבר למחיר המניה שנקבע במסגרת העסקה יסווג כהכנסת עבודה.