מדריך היערכות במסים

1.23.3 טיוטת חוזר מס הכנסה מיום 11 בינואר 2017 בדבר "מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים"

בשנים האחרונות גובר השימוש במטבעות דיגיטאליים בעולם בכלל ובישראל בפרט כפועל יוצא, ביום 11 לינואר 2017, פרסמה רשות המסים, טיוטת חוזר אשר מפרט את עמדתה בקשר למיסוי פעילות במטבעות וירטואליים. פרסום כאמור בא להסדיר את המיסוי על מטבעות דיגיטאליים כדוגמת הביטקוין והליטקוין. בטיוטת החוזר מפורט לשיטתה של הרשות – מהו מטבע וירטואלי, האם מטבע וירטואלי נחשב למטבע או לנכס, מהם השלכות המס בגין רווחים שנבעו ממטבע וירטואלי ומהם השלכות המע"מ בגין רכישה ומכירה של מטבעות וירטואליים.

השלכות מס הכנסה על מטבעות וירטואליים:

לפי טיוטת החוזר, מטבע וירטואלי אינו נכס מוחשי ואינו נחשב להליך חוקי באף מדינה כפועל יוצא, אינו נחשב למטבע לפיכך לצרכי פקודת מס הכנסה יסווג כנכס וימוסה לפי הוראות סעיף 89 לפקודת מס הכנסה – רווחי הון לרבות חובת תשלום מקדמות רווח הון תוך 30 יום. במידה והפעילות במטבעות וירטואליים תגיע לכדי עסק, בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה, ההכנסות מהם ימוסו לפי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה – הכנסות מעסק.

השלכות חוק מע"מ על מטבעות וירטואליים:

בהתאם לחוק מע"מ (להלן "החוק"), מטבעות וירטואליים הינם נכסים בלתי מוחשיים שעונים להגדרת "טובין" וזאת בהתאם להגדרה החוק. כפועל יוצא, מחיר העסקה, מועד החיוב, החיוב במס, שיעור המס וכד', יהיו בהתאם להוראות החוק בקשר לטובין. בנוסף, במידה ופעילותו של נישום מגיע לכדי עסק, יראו אותו כ"עוסק" לכל דבר ועניין, בהתאם להוראות החוק. לעומת זאת, מי שביצע "עסקה חד פעמית" במטבעות וירטואליים, יראו בו כמי שביצע "עסקת אקראי" בהתאם להוראות החוק.