מדריך היערכות במסים

1.2      תקנות שווי השימוש לכלי רכב היברידים וחשמליים – הוראת שעה

ביום 14.2.2020 פורסמו תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה), התשע"ו-2015 (תיקון), התשפ"ב-2022 במסגרתה תוקנה הוראת השעה (להלן  לעניין זה: "התיקון להוראת השעה"), כדלקמן:

  1. סכום ההפחתה למחזיקי רכב היברידי יעמוד על סך של 500 ש"ח, ללא קשר למועד שבו נרשם הרכב לראשונה.
  2. נקבעה הפחתה בסך של 1,000 ש"ח מסכום שווי השימוש החודשי לעובד שהועמד לרשותו רכב פלאג-אין וזאת ביחס לרכב כאמור שנרשם לראשונה החל ביום 1.1.10 ואילך.
  3. נקבעה הפחתה בסך של 1,200 ש"ח מסכום שווי השימוש החודשי לעובד שהועמד לרשותו רכב חשמלי וזאת ביחס לרכב כאמור שנרשם לראשונה החל ביום 1.1.10 ואילך.
  4. תוקף התיקון להוראת השעה הינו מיום 1.1.2022 ועד ליום 31.12.2025.

בשנת 2023 עודכנו הסכומים לפי התיקון להוראת השעה להפחתת שווי השימוש לרכב כך: לרכב היברידי – 530 ש"ח; לרכב פלאג אין: 1,050 ש"ח, לרכב חשמלי:1,260 ש"ח.