מדריך היערכות במסים

1.16.7 ת"צ 23894-09-19 גורביץ ואח' נ' מדינת ישראל – רשות המיסים 3 – השלכות פריסת רווח הון בעניין מס יסף

ביום 17 בינואר 2022, ניתן פסק הדין, על ידי כב' השופט אביגדור דורות, בבית המשפט המחוזי בירושלים. המחלוקת בין הצדדים הינה – האם מס היסף יחול על כל הרווח בשנת המכירה או שיחול רק לאחר הפריסה המותרת לפי סעיף 91(ה) לפקודה

המערערים מכרו מניות בשנת 2013 ונוצר להם רווח הון והם ביקשו לפרוס את הרווח לשנים 2010 – 2013, וכתוצאה מכך רק בגין החלק של שנת 2013 נוצר מס יסף.

פקיד השומה טען שחישוב מס היסף יחושב על כל רווח ההון שנוצר מהמכירה לפני שבוצעה הפריסה.

בית המשפט המחוזי דחה את הערעור וקבע שיש לחשב את מס היסף על כל התמורה בשנת המכירה.

על החלטת בית המשפט המחוזי הוגש ערעור לבית המשפט העליון וביום 1 במרץ 2023 התקיים דיון בערעור. לאחר שהמערערים שמעו את דברי המוטב, הם הודיעו כי הם חוזרים בהם מערעוריהם.

במסגרת תיקון 147 לפקודה, נקבעו הוראות חדשות בנוגע לדיווח על רווח ההון כפי שיפורטו להלן:

במכירת נכס יגיש המוכר לפקיד השומה, תוך 30 ימים מיום המכירה, דוח שיפרט את חישוב רווח ההון או הפסד ההון וחישוב המס החל במכירה וישלם מקדמה בסכום המס החל על הרווח.

לא הוגש דוח כאמור ופקיד השומה סבור כי אדם מכר נכס והוא חייב בגין המכירה בתשלום מקדמה, רשאי הוא לדרוש הגשת הדוח ותשלום המקדמה בתוך 7 ימים מיום הדרישה, ואם לא נענה, רשאי הוא לקבוע את המחיר המקורי של הנכס הנמכר, את התמורה שהתקבלה ואת סכום המקדמה בו חייב המוכר בשל רווח ההון. במקרה זה תשולם המקדמה בתוך 7 ימים מיום שהומצאה הקביעה למוכר.

במידה ויש לפקיד השומה טעם סביר להניח כי המקדמה שעל המוכר לשלם בגין רווח ההון עולה ב-20% לפחות על סכום המקדמה שפורט בדוח שהוגש, רשאי הוא לדרוש להגדיל את סכום המקדמה בגובה ההפרש הצפוי. במקרה זה ישולם ההפרש בתוך 30 ימים, מיום שניתנה החלטתו של פקיד השומה.

דין החלטה כאמור בפסקאות ב' ו-ג', לעניין השגה וערעור, כדין שומה לפי סעיף 145(ב) לפקודה, אולם השגה על החלטה לפי פסקה ב' תוגש רק בדרך של הגשת דוח כאמור בפסקה א'.

פקיד השומה רשאי, אם ניתנה לו סיבה מספקת לכך, להאריך את המועד לתשלום המקדמה, וכן הוא רשאי לדחות את תשלום המס או להקטין את סכום המקדמה אם ראה שיש טעם סביר לכך שלא יחול מס על רווח ההון או שהמס שיחול יהיה בסכום אחר.

סכום שנוכה לפי סעיפים 93(ב4), 164 ו-170 לפקודה בשל רווח הון, יראוהו כתשלום על חשבון המקדמה שהנישום חייב בה והוא יהא זכאי לקיזוז מהמקדמה ובלבד שיש בידו אישור בכתב בדבר הניכוי.

לעניין ניירות ערך, ראה התייחסות במדריך המס.

אי תשלום המקדמה במועד או תשלום מקדמה בסכום הנמוך מהמס המתחייב בגין רווח ההון, יתחייב בתשלום הפרשי הצמדה וריבית מתום 30 הימים האמורים ועד ליום התשלום.

במסגרת סעיף 91(ד)(3א) לפקודה נקבע כי במקרה והמס שנתחייב בו הנישום לפי חוק מס שבח נמוך מהמס שחייב בו הנישום לפי הפקודה, ישולם ההפרש בתוספת ריבית והפרשי הצמדה לפי סעיף 159א(א) לפקודה מתום התקופה הקבועה לתשלום על פי הפרק התשיעי לחוק מס שבח ועד ליום תשלום ההפרש.

עוד נקבע, כי סעיף 91(ד)(5)(א) לפקודה יחול גם על מקדמת מס ששולמה לפי סעיף 48 לחוק מס שבח, דהיינו, אם יסתבר כי הנישום שילם מקדמה במס שבח יתר על הסכום שהוא חייב בו על פי שומת מס הכנסה, יוחזר לו תשלום המס ששילם ביתר, על פי הוראות סעיף 159א(ב) לפקודה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, כמשמעותם בסעיף 159א(א) לפקודה, מיום התשלום ועד יום ההחזר.