מדריך היערכות במסים

 1.16.20 פס"ד שלמה דהוקי נגד המוסד לביטוח לאומי (ב"ל 19049-11-13) – הוצאה בגין דמי ניהול לבעל מניות בחברה משפחתית אינה נלקחת בחשבון לצורך קביעת הבסיס לתשלום דמי ביטוח לאומי של בעל המניות

המערער, הינו הנישום המייצג של חברה משפחתית (להלן :"החברה") אשר שימש כשכיר בחברה ומשנת 2004 התחיל לעבוד בתור עצמאי.

במהלך השנים 2006-2010 החברה דיווחה על הפסדים אשר הוכרו על ידי מס הכנסה, בנוסף, בשנים אלו ניתנו לחברה שירותי ייעוץ על ידי המערער אשר דווחו כהוצאה בדוח החברה וכהכנסה בדוח האישי של המערער. משום שהוצאות החברה עלו על הכנסותיה והם יוחסו למערער, בהיותו הנישום המייצג. כתוצאה מכך לא נקבעה הכנסה חייבת לצורכי מס בדוח האישי של המערער,

השאלה שעלתה היא האם יש לראות בהוצאה שנרשמה לחברה בגין תשלום דמי ניהול למערער, כהוצאה של המערער, לצורך קביעת הבסיס לתשלום דמי ביטוח לאומי על ידי המערער.

המערער טען כי המטרה של הקמת חברה משפחתית היא ייחוס הכנסתה החייבת והפסדיה של חברה משפחתית, כהכנסתו החייבת וכהפסדו של הנישום המייצג. בנוסף, היות והוראות סעיף 345(ב) לחוק הביטוח הלאומי קובע כי ההכנסה ממנה משולם מס הכנסה הינה ההכנסה לצורכי ביטוח לאומי, ההוצאות לצורכי מס הכנסה צריכות להיות מוכרות לצורכי חישוב דמי ביטוח לאומי.
בית הדין האזורי לעבודה דחה את טענת המערער. על החלטה זו הוגש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה וביום 13 במאי 2020 ניתן פסק הדין ובו השופט דחה את הערעור וקבע כדלקמן:

  • אין מניעה לפרק את שומת מס ההכנסה למרכיביה לצורך חישוב דמי הביטוח הלאומי וזאת בנסיבות בהם פירוט השומה חיוני לקביעת דמי הביטוח.
  • במקרה הרגיל של נישום מייצג של חברה משפחתית רווחית שיש לו הכנסות נוספות ממשלח יד מֵעבר להכנסותיו מהחברה המשפחתית, ההכנסות הנוספות תחויבנה בדמי ביטוח לפי סוגן.
  • לשאלת ההיקף השופט קבע כי קיימים שני הבדלים מהותיים בין ההסדר בסעיף 64א לפקודה לבין ההסדר שבסעיף 373א לחוק:
  • ההבדל שיוצרת פקודת מס הכנסה בין הנישום המיצג לבין החברה המשפחתית, כך שההכנסה החייבת וההפסדים של החברה המשפחתית מיוחסים לנישום המיצג. לעומת זאת החוק של ביטוח לאומי מייחס רק את חלקו מתוך ההכנסה החייבת, ואינו מאפשר זקיפת הפסדים.
  • במודל המס יש נישום מייצג ואליו מיוחסים כל ההכנסות וההפסדים של החברה ואילו בחוק הביטוח הלאומי אין התייחסות לנישום המייצג וזקיפת ההכנסות מתבצעת לכל אחד מבעלי המניות של החברה, לפי חלקו.

לעניין חבות לביטוח לאומי, גם אם חברה משפחתית הפסידה בשנת המס השוטפת או שיש לה הפסדים מועברים, אין בהפסדים כדי לפגוע בחיוב בעל המניות לשלם דמי ביטוח, בגין הכנסותיו ממשלח יד.