מדריך היערכות במסים

1.16.10 פסק דין של בית המשפט העליון בעניין תביעת רווחים ראויים לחלוקה בעת מכירת מניות של חברה זרה – ע"מ 15-11-28212 דלק הונגריה בע"מ נ' פקיד שומה נתניה

פסק הדין של בית המשפט העליון על ידי כבוד השופט ד' מינץ, בקשר לחישוב רווחים ראויים לחלוקה שחויבו במס זר.

דלק הונגריה בע"מ הינה חברה תושבת ישראל לצרכי מס, אשר מכרה חלק מאחזקותיה בחברה זרה וביקשה להקטין את רווח ההון שבגינו ישולם מס בגובה הרווחים הראויים לחלוקה בהתאם לסעיף 94ב לפקודת מס הכנסה.

פקיד השומה ערער על החלטת ביהמ"ש המחוזי, וביום 26 בינואר 2020 ניתן בית המשפט העליון קיבל את ערעורו של פקיד השומה. ראשית, קבע בית המשפט כי ההסדר בסעיף 94ב הינו "הסדר שלילי" ולא ניתן לטעון כי קיים בסעיף חסר בחקיקה הדורש השלמה ופרשנות אלא מדובר בהשמטה מכוונת של המחוקק. שנית, לעניין תכלית "השקילות המיסויית" בין חלוקת הרווחים לבין מכירת המניות שנידונה בבית המשפט המחוזי, קבע ביהמ"ש העליון כי זו חלה על מיסוי פנים מדינתי ואינה חלה על רווחי חברות זרות. שלישית, בית המשפט קבע כי לא ניתן להחיל את סעיף 94ב והטבת המס הכלולה בה על מכירת מניות של חברה שהכנסותיה כלל לא התחייבו במס בישראל.