מדריך היערכות במסים

1.15.8 החלטת מיסוי 3399/22 – העברת דירות לנאמנות

במקרה זה דובר, על בני זוג שבבעלותם דירות מגורים בישראל אשר משמשות אותם ואת משפחתם.

בני הזוג מעוניינים להעביר את רישום הבעלות בדירות על שם עורך דין ישראלי אשר ישמש כנאמן, שינהל את הדירות לטובתם ויחזיק בהן עבורם.

הנאמן מורשה לבצע פעולה שהיא לטובת בני הזוג וזאת רק לאחר קבלת אישור בכתב מהם, הנאמן לא יפיק כל הנאה כלכלית מהדירות למעט קבלת תשלום עבור השירותים שנותן לבני הזוג.

הבקשה היא שרשות המיסים תאשר כי העברת הדירות לנאמן תהא פטורה ממס. וכן אישור על כך שלאחר מותם של בני הזוג, העברת הדירות ליורשים לא תהווה "מכירה" לפי החוק.

בראשית ההחלטה צוין כי נאמנות כמשמעותה בחוק מיסוי מקרקעין היא נאמנות שלה נהנה ספציפי, קונקרטי וידוע. ושהתקיימו לגביה שני תנאים מצטברים: האחד, פרוצדוראלי, אשר דורש מתן הודעה בדבר הנאמנות תוך 30 יום. והשני, מהותי, שבמסגרתו יש לבחון האם מתקיימים יחסי נאמנות בהתאם למבחנים שנקבעו בחוק ובפסיקה.

החטיבה המקצועית של רשות המיסים קבעה כי בהתאם להוראות החוק הקניית הדירות לנאמנות על ידי בני הזוג (כיוצרים) ועבורם (כנהנים), לא תיצור אירוע מס חייב. הבעלים המהותי של הדירות היו ונותרו בני הזוג, גם לאחר רישום הבעלות של הדירות של שם הנאמן שישמש כשלוח או כמיופה כוח בלבד וכמי שמוציא לפועל את רצון בני הזוג, מבלי שניתן לו שיקול דעת בעניין. וכן בהקניית הדירות לנאמן יש לדווח למנהל מיסוי מקרקעין בהתאם להוראות החוק.

בקשר להעברת הדירות ליורשים נקבע כי יחולו הוראות סעיף 4 לחוק הקובע כי הורשה לא תיחשב כמכירה.