מדריך היערכות במסים

1.15.15 ע"א 1609/16 חברת שי צמרות (אורנית) נ' מנהל מע"מ פתח תקווה

בנובמבר 2018 בית המשפט העליון דחה את ערעורה של חברת שי צמרות. בין היתר נקבע כי אין הכרח להכריע בסוגיה אם יסודות "השליטה" ו"הניהול" הינם יסודות נבדלים, אשר יש לבחון את התקיימות כל אחד מהם באופן נפרד, או שיש לבוחנם יחד. זאת מאחר שגם אם ייבחנו בנפרד, כשני יסודות מצטברים, הרי שדרישת "השליטה" צריך שתיבחן באופן מהותי-ענייני ולא באופן פורמאלי-צורני. בנוסף, לאור התכליות העומדות ביסוד הוראת החוק אין להסתפק בפרשנות פורמאלית של המונח "שליטה", קרי מי אוחז באמצעי השליטה בחברה, אלא יש לבחון באופן מהותי את קיומה של יכולתו האפקטיבית לתת הוראות, להשפיע ולהחליט בנוגע למדיניות המאקרו של החברה. כמו כן, יש לבחון היכן נהוג להחליט בפועל על המדיניות העסקית הכללית של החברה והיכן מוכרעות ההחלטות האסטרטגיות בה.  לגישת בית המשפט, שליטה צורנית עשויה להוות ראיה להפעלה מהותית של שליטה, אך איננה חזות הכול.