מדריך היערכות במסים

1.15.14 ע"א 476/17 רפי אמית נ' פקיד שומה ת"א 4

באוקטובר 2018 נדון ערעורו של רפי אמית בבית המשפט העליון, בגדרו נדחתה טענתו של המערער כי הוא אינו תושב ישראל בשנת המס 2007 וכן הטענה החלופית כי יש להכיר בו כתושב חוזר ותיק. בית המשפט העליון מפי כב' השופט הנדל לא מצא הצדקה להתערב בקביעתו של בית המשפט המחוזי לפיה מרכז חייו של המערער בשנת 2007 הוא בישראל, אלא ציין כי הקביעה כי ההון שהועבר לישראל, נכסי הנדל"ן של המערער בישראל, משפחתו וימי שהייתו בישראל בשנים שקדמו לשנות המס מלמדים על תושבותו הישראלית אף תואמת את הכללים והשיקולים לקביעת מרכז החיים על פי הגדרת "תושב ישראל" בפקודה.