מדריך היערכות במסים

1.14.6 חוזר מס הכנסה 3/2018 בנושא מיזוג משולש הופכי

רשות המסים פירסמה חוזר זה העוסק בפרשנותה להיבטי המס באירוע של מיזוג. החוזר מבחין בין מיזוג משולש "רגיל" למיזוג משולש "הופכי", בשניהם החברה הרוכשת תקים חברת SPC לצורך המיזוג עם חברת המטרה, כאשר במיזוג משולש רגיל החברה הנרכשת תתמזג לתוך ה- SPC, כאשר ה- SPC תהא החברה השורדת. בעוד שבמיזוג משולש הופכי תהא החברה הנרכשת החברה השורדת וה- SPC יתמזג לתוכה.

כפועל יוצא עמדת רשות המסים כי רק מיזוג משולש הופכי זכאי להינות מאפשרות של דחיית מס בהתאם להוראות סעיפים 103ג' ו- 103כ', ככל שיעמוד בתנאי הסעיף האחרים.

החוזר מדגיש כי מיזוג משולש רגיל אינו מיזוג העומד בדרישות המאפשרות מיזוג בפטור ממס.

החוזר גם מבחין בין מיזוג משולש הופכי בהם המימון לעסקה מגיע מחברת האם ל- SPC כהלוואה/ שטר הון לעומת הלוואה שנטלה ה- SPC מצד ג' (כגון – בנק).

בשני המקרים לאחר המיזוג עם החברה הנרכשת תועבר ההלוואה/ שטר ההון לחברה הממוזגת.

החוזר קובע כי לגבי החברה הנרכשת יראו במועד המיזוג בהלוואה/שטר ההון שהועברו אליה כהפחתת הון או דיבידנד בהתאם למבחנים שנקבעו בחוזר מס הכנסה 1/2018.

בהתאם לקביעה של רשות המסים שיש לסווג את ההלוואה כחלוקת דיבידנד, מועד החיוב במס יקבע בהתאם למקור הכספים למימון המיזוג:

  1. כאשר המימון מגיע מחברת האם – ידחה מועד החיוב במס ויהיה בכל תשלום של קרן ההלוואה/ שטר הון (בדומה לדיבידנד לשלם/ הפחתת הון) ככלל, הוצאות המימון לא יוכרו לצרכי מס.
  2. כאשר המימון מגיע מצד ג' (כגון – בנק) מועד החיוב במס יהיה כבר במועד המיזוג והעברת ההתחיבות לחברה הנרכשת. ככלל, הוצאות המימון יוכרו לצורכי מס.

ככל שסכום ההלוואה עולה על ההון העצמי של החברה הנרכשת יראו בסכום העודף כחלוקת רווח שטרם חייב במס (בדומה לרווחי שערוך), ויהיה חייב במס חברות בהתאם לסעיף 126(א) לפקודה.