מדריך היערכות במסים

1.14.23 החלטת מיסוי 6830/17 – קביעת הכללים ליחיד שהגיע לישראל ושומר על זיקה למדינה המקורית

בהחלטת מיסוי זו נקבעו תנאים אשר בהתקיימם יוכל יחיד שבכוונתו להעביר את מרכז חייו לישראל לקבל אישור תושבות שאותו יוכל להציג לרשויות המס במדינת המוצא. החלטה זו מבטלת ומחליפה את הוראות סעיף 2 להחלטת מיסוי 9857/12, קרי, ההחלטה משנה את התנאים לקבלת אישור תושבות מפקיד שומה.