מדריך היערכות במסים

1.14.17 החלטת מיסוי 5867/17 – מפעל טכנולוגי מועדף שרוכש IP – החלטת מיסוי בהסכם

בהחלטת מיסוי 5867/17 אשר נתנה בהסכם דובר על חברה תושבת ישראל אשר עוסקת במתן שירותי מחקר ופיתוח עבור חברה קשורה מחוץ לישראל (להלן:  "מרכז הפיתוח"). בנוסף בבעלותה מפעל לייצור מוצרים המבוססים על הקניין הרוחני (להן" "ה-IP")  – אשר מפותח במרכז הפיתוח (להלן: "מפעל הייצור").  בגין ה-IP  רשמה החברה הקשורה פטנטים במדינות שונות.

הכנסותיה של החברה היו כדלקמן:

  • הכנסות מכירת המוצרים המיוצרים במפעל הייצור תוך תשלום תמלוגים עבור השימוש ב-IP של החברה הקשורה.
  • הכנסות ממתן שירותי מו"פ לחברה הקשורה במודל של עלות ומרווח ( COST+).
  • בכוונת החברה לרכוש את ה-IP מהחברה הקשורה בדרך של קבלת זכות שימוש בלעדית מהחברה הקשורה )ללא העברת הרישום בפועל). החל ממועד רכישת ה-IP , מרכז הפיתוח לא ייתן עוד שירותי מו"פ לחברה הקשורה אלא יפתח עבור החברה. בנוסף, מפעל הייצור לא ישלם תמלוגים עבור זכות השימוש ב-IP.

 

פרטי הבקשה:

  • החברה ביקשה שמפעלה יהווה "מפעל טכנולוגי מועדף" כמשמעותו בסעיף 51 כד לחוק לעידוד השקעות הון, כנוסחו לאחר תיקון מס 73.
  • החברה ביקשה כי הכנסותיה ממכירת המוצרים יהיו "הכנסה טכנולוגית" כמשמעות המונח בסעיף 51 כד לחוק.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

  • נקבע כי יראו במפעל החברה כ"מפעל טכנולוגי מועדף" על בסיס עמידתה בתנאים הקבועים בהגדרה הקבועה בסעיף51 כד בכל שנת מס. לעניין בדיקת התקיימות התנאים הקבועים בהגדרה לשנות המס שטרם רכישת ה-IP, נקבע שלצורך בדיקת התנאי הקבוע בסעיף (1) להגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף", יראו בהוצאות המו"פ שהוציאה החברה במסגרת מתן שירותי המו"פ לחברה הקשורה במרכז הפיתוח, כהוצאות מו"פ.
  • נקבע שהכנסותיה של החברה ממכירת המוצרים המבוססים על ה-IP החל ממועד רכישתו על ידי החברה (ללא צורך בהעברת הרישום בפועל אלא באמצעות רכישת זכות השימוש ב-IP, יהיו "הכנסה טכנולוגית" כהגדרתה בסעיף51 כד לחוק.
  • נקבע שמתוך הכנסתה של החברה, יש לחשב את ההכנסה המיוחסת לפעילות הייצור בהתאם למנגנון הקבוע בתקנות עידוד השקעות הון )הכנסה טכנולוגית מועדפת ורווח הון למפעל טכנולוגי), התשע"ז-2017 (להן: "התקנות").