מדריך היערכות במסים

1.14  מיסוי היחיד

  1. תקרות הפטור בגין נכות בהתאם לסעיף 9(5) לפקודה- החל משנת 2022, נקבעו שתי תקרות לפטור ממס בגין הכנסות מיגיעה אישית:
  • לגבי מי נקבעה נכות לפי סעיף 9(5)(א)(1), לתקופה של 365 ימים או יותר וזכאי לתגמול חודשי לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט- 1959 או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל- 1970) ומקבל ע"פ סעיף 9(5)(א)(1)- יינתן פטור להכנסה עד לסכום של 661,200 (*) ש"ח (נכון לשנת 2023).
  • לגבי מי שאינו זכאי לתגמול חודשי לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) התשי"ט-1959 או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל- 1970), ונקבעה נכות לתקופה של 365 ימים או יותר ע"פ סעיף 9(5)(א)(א1)(1)- יינתן פטור להכנסה עד לסכום של 430,800 (**) ש"ח (נכון לשנת 2023)
  1. נקודות זיכוי בגין תואר ראשון או שני

הסתיים תוקף הוראת השעה בגין נקודות זיכוי עבור תואר ראשון ושני אשר היו מוגבלים להטבת מס לשנה אחת בלבד, ומי שמסיים תואר ראשון או שני והחל מיום 1 בינואר 2023, יהיה זכאי לנקודות זיכוי כפי שהיו טרם הוראת השעה.

  1. התרת ניכוי הוצאות למי שמשכיר דירה למגורים

עודכן סעיף 122 אשר מעניק את האפשרות לנישום לנכות מחישוב ההכנסה מדמי שכירות את ההוצאה ששילם עבור דמי שכירות בישראל (דמי שכירות מוטבים) עד לתקרה של 90 אלפי ש"ח או עד גובה ההכנסות מדמי שכירות, כנמוך, בתנאי שזו דירתו היחידה של הנישום (מותרת אחזקה נוספת בדירה אשר שיעור הבעלות בה הינו עד 33% או 50% מדירה שהתקבלה בירושה, בהתאם להגדרת דירה יחידה בחוק מיסוי מקרקעין). על יתרת ההכנסה מדמי השכירות הנישום ישלם מס בשיעור של 10%.