מדריך היערכות במסים

1.12.4 החלטת מיסוי 3569/20 – הוצאות מו״פ שמסווגות בעלות המכר בדוח הכספי – החלטת מיסוי בהסכם.

העובדות:

חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת בפיתוח תוכנה המהווה פלטפורמה טכנולוגית בתחום הביטוח הכללי (להלן: "פלטפורמה טכנולוגית").

הפלטפורמה הטכנולוגית מהווה תוכנת בסיס לכלל הלקוחות (Core technology), ועל בסיס אותה פלטפורמה טכנולוגית מפתחת החברה מודולים נוספים בהתאם לדרישות וצרכי הלקוח.

הידע והקניין הרוחני שנוצר כתוצאה מעבודות הפיתוח לצורך התאמת הפלטפורמה הטכנולוגית לצרכי הלקוח הינו בבעלות החברה בלבד והיא רשאית לתת בו זכות שימוש ללקוחות נוספים.

החברה מיישמת את תקן חשבונאי 606  ASC  IFRS 15 /- הכנסות מחוזים עם לקוחות, החברה רושמת בדוחותיה הכספיים את הוצאות הפיתוח בגין התאמת הפלטפורמה בסעיף עלות המכר וזאת מאחר והפיתוח מבוצע לפי דרישת הלקוח ועל אף העובדה שהבעלות על התוצרים נותרים בבעלות החברה ולא ניתנים ללקוח. כפועל יוצא מכך, חלק משכרם של עובדי המו"פ העוסקים בפיתוח המודולים וההתאמות כאמור (שבמהות מבצעים עבודות פיתוח וכתיבת קוד תוכנה) נרשם כחלק מעלות המכר ולא כחלק מהוצאות המו"פ של החברה.

      בהתאם לאמור, החברה הצהירה כלהלן:

הקניין הרוחני (ה-IP) נשוא פעילות הפיתוח נמצא בבעלותה ואין לה מניעה לתת זכות שימוש ללקוחות נוספים בגין אותו IP;

פעילותם של העובדים ששכרם סווג בעלות המכר היא פעילות העונה להגדרת מחקר ופיתוח בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

הרישום של ההוצאה בסעיף עלות המכר בוצע מכיוון שהפיתוח בוצע בעקבות הזמנה פרטנית של לקוח ולא ביוזמת החברה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

נקבע כי לצורך בדיקת עמידתה של החברה בהגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" שבסעיף 51כד לחוק ובהתאם לאמור בפיסקה (1) לסעיף 4.1.2 לחוזר מס הכנסה 09/2017 שעניינו "תיקון 73 לחוק עידוד" (להלן: "החוזר") לעניין הוצאות מו״פ שסווגו בעלות המכר בדוח הכספי יש לבחון בכל שנת מס את מהות הפעילות נשואת הוצאות אלו ובדגש על היותה פעילות מו״פ והכל בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בנושא.

בהתאם לאמור בסעיפי העובדות שלעיל, נקבע שהוצאות החברה שסווגו בעלות המכר מהוות הוצאות מו״פ והכל בכפוף להתקיימות מלוא ההצהרות שבסעיף 4 לעובדות.

במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.