מדריך היערכות במסים

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מאפשר לנישום לקבל זיכוי ממס בגין תרומתו למוסד ציבורי בהתקיים התנאים המצטברים המפורטים להלן:

1. המוסד הינו מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה;

2. שר האוצר קבע אותו כגוף ציבורי לעניין זה;

3. קביעת שר האוצר אושרה על ידי ועדת הכספים של הכנסת.

לצורך קבלת אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות על פי סעיף 46 לפקודה, יש לנהוג כדלהלן:

1. הגשת בקשה – יש להגיש טפסים אשר פורסמו על ידי רשות המסים הכוללים בין היתר, חתימה על כתב התחייבות מצד המוסד בצרוף מסמכים שונים כגון העתק דוחות כספיים לשנתיים האחרונים, אישור ניהול תקין, הסבר מפורט על פעילות המוסד ועוד. רשימת המסמכים הנדרשים מפורטת בטפסי הבקשה.

מסמכי הבקשה יוגשו למחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים בנציבות מס הכנסה.

2. בדיקת המסמכים – בשלב ראשון נבדקת על ידי רשות המסים שלמות המסמכים. במידה וחסרים פרטים או שישנן שאלות בנושא, רשות המסים פונה אל המוסד לצורך השלמת החסר. במידה וכל המסמכים הוגשו כנדרש, הבקשה עוברת לשלב הביקורת.

3. ביקורת – מוסד אשר ביקש אישור להכרה כמוסד ציבורי עובר תהליך של ביקורת רחבה במהלכה נבדקת בקשתו להכרה כמוסד ציבורי וכן נבדקת עמידתו בקריטריונים לאישור כאמור.

4. ועדת הכספים – מוסד אשר עבר את שלבי הביקורת של מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים בנציבות מס הכנסה בהצלחה ונמצא כשיר לקבלת אישור הכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, מועברת בקשתו לשר האוצר לצורך קבלת אישור סופי מועדת הכספים של הכנסת.